Zapewnienie i utrzymanie ciągłości działania to istotny proces w zarządzaniu, który rozpoznaje potencjalne zagrożenia dla organizacji i ich konsekwencje dla działalności biznesowej. BCM zapewnia bezpieczeństwo bankom, utrzymuje gotowość i umożliwia skuteczną reakcję na niekorzystne zdarzenia. 

Czy warto wdrażać system Business Continuity Management?

W celu zminimalizowania ryzyka związanego z zakłóceniem nieprzerwanego działania organizacji najlepsze praktyki zawiera Norma BS 25999 oraz zastępująca ją Norma Międzynarodowa ISO 22301. W oparciu o powyższe normy i standardy została wydana Księga Dobrych Praktyk Zarządzania Ciągłością Działania. Bezpieczeństwo ciągłości działania jest także przedmiotem rekomendacji obowiązującym w sektorze bankowym w Unii Europejskiej oraz na świecie. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego wydał rekomendację dotyczącą zarządzania ryzykiem operacyjnym, w której zawarte są wytyczne odnośnie zarządzania ciągłością działania banków. W Polsce problematykę ciągłości działania w sektorze bankowym regulują „Rekomendacja D” i „Rekomendacja M”. Polskie prawo nakłada na banki obowiązek efektywnego zarządzania obszarem BCM, w szczególności na obszary i zadania, których realizację banki powierzają podmiotom trzecim. Mnogość umów oraz złożoność organizacyjna instytucji bankowych sprawia, że bez odpowiedniego wsparcia zarządzanie BCM jest często jedynie pozorne. 

Właśnie w oparciu o wspomniane regulacje wzbogacone o praktyczne doświadczenia własne i naszych Klientów przygotowaliśmy dla Państwa rozwiązania informatyczne. Nasze systemy pozwolą ograniczyć koszty w obszarze BCM oraz zapewnią realną przydatność planowanych rozwiązań w przypadku wystąpienia awarii, zarówno od strony przygotowania organizacji na wypadek wystąpienia awarii jak i wspomagając proces utrzymania ciągłości działania przez centrum kryzysowe.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

Outsourcing Usług BCM

spacer