Produkt nominowany do Godła "Teraz Polska"

riskOPERON jest rozwiązaniem dostosowanym do pełnej obsługi procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, zapewniającym spełnienie regulacji nadzorczych oraz korzystającym z dobrych praktyk i wieloletniego doświadczenia na rynku.

System kompleksowo wspiera proces zarządzania ryzykiem operacyjnym przedstawiony w rekomendacji M, łącząc funkcjonalności w zakresie potrzeb zarządczych i nadzorczych. Rozwiązanie służy do wspierania obowiązującej w instytucji metodyki, zapewniając łatwe dostosowanie do specyfiki procesu w banku zarówno na etapie wdrożenia, jak i w momencie ewolucji procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym już trakcie użytkowania systemu. Szerokie możliwości konfiguracji systemu sprawiają, że system dostosowywany jest do potrzeb użytkowników. 

Funkcjonalność i zalety systemu w kontekście procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym:

Identyfikacja ryzyka: 

 • rejestracja i ewidencja zdarzeń rzeczywistych i incydentów, 
 • klasyfikowanie zdarzeń w ujęciu różnych czynników ryzyka, 
 • identyfikacja wystąpień innych rodzajów ryzyka, 
 • ujmowanie różnego wymiaru strat na zdarzeniach, np. straty brutto, 
 • tworzenie grup start powiązanych i rozciągniętych w czasie,
 • definiowanie zdarzeń potencjalnych, zdarzeń zewnętrznych i scenariuszy, 
 • tworzenie bazy pytań samooceny, 
 • definiowanie KRI, 
 • integracja z innymi rejestrami jak np. rejestr skarg i reklamacji. 

Ocena ryzyka: 

 • ocena wystąpienia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń potencjalnych, 
 • przeprowadzanie procesu analiz scenariuszowych, z oceną częstości i dotkliwości wystąpienia różnych scenariuszy,
 • agregacja wyników kwestionariuszy oraz agregacja wyników scenariuszy
 • kalkulacja KRI ze zdarzeń oraz z danych zewnętrznych, 
 • mapy ryzyka, 
 • prezentowanie ujęcia pojedyncze goi zagregowanego strat dla zdarzeń powiązanych.

Przeciwdziałanie ryzyku: 

 • definiowanie planów działań zaradczych, 
 • automatyczne tworzenie planów na podstawie przekroczeń poziomów ryzyka,
 • rejestracja sposobów ograniczania ryzyka dla zaistniałych zdarzeń i incydentów, 
 • rejestracja sposobów przeciwdziałania ryzyku dla scenariuszy oraz mitygantów dla zdarzeń potencjalnych.

Kontrola: 

 • wieloetapowy proces rejestracji zdarzeń, działań zaradczych i ocen scenariuszy, 
 • wielowymiarowy system nadawania uprawień, 
 • dostęp do pełnej historii dokonywanych operacji na poziomie każdego zdarzenia,
 • możliwość przekazywania zdarzeń w procesie rejestracji do dodatkowej komórki weryfikacyjnej, 
 • łatwy dostęp z poziomu obiektu do wartości przed zmianą i po zmianie, 
 • pełna rozdzielność uprawień do edycji i przeglądu obiektów,
 • możliwość wygenerowania wielkości start w przeszłości na określony moment w czasie. ]

Monitorowanie: 

 • automatyczne wyliczanie KRI z danych o zdarzeniach zapewniające szybką informację o zaistnieniu zdarzeń przekraczających poziom ryzyka, 
 • śledzenie realizacji działań zaradczych, 
 • generowanie przypomnień o przekroczeniach terminów rejestracji zdarzeń lub wykonania zadania, 
 • automatyczna informacja o konieczności realizacji zadań.

Raportowanie: 

 • raporty COREP, 
 • generowanie raportów w oparciu o szablony raportowe, 
 • zestawienia zdarzeń w przekrojach analitycznych, 
 • repozytorium raportów.

Korzyści z wdrożenia systemu riskOPERON:

 • spełnienie wymagań nadzorczych dotyczących jakości zarządzania ryzykiem operacyjnym, w szczególności uchwał KNF implementujących postanowienia Dyrektywy CRD,
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodne z dobrymi praktykami, w szczególności zawartymi w Rekomendacji M,
 • lepsze rozumienie procesów biznesowych przebiegających w instytucji poprzez możliwość monitorowania kluczowych miar ryzyka, w tym badanie wielkości wskaźników KRI w wielu przekrojach analitycznych,
 • kompleksowa analiza strat operacyjnych z wykorzystaniem różnych odmian mapy ryzyka,
 • identyfikacja newralgicznych obszarów działalności instytucji, m.in. poprzez analizę wielowymiarowych, swobodnie definiowalnych raportów,
 • minimalizacja kosztów z tytułu ewentualnych strat operacyjnych.

 


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer