Ryzyko operacyjne jest obok ryzyka kredytowego, ryzyka płynności oraz ryzyka rynkowego jednym z podstawowych ryzyk, z którego zarządzaniem muszą zmagać się banki. Ciągłe narażenie na ryzyko, jego duża istotność oraz stawiane bankom wymagania regulacyjne sprawiają, że istotnym elementem ograniczania ryzyka jest efektywne narzędzie do zarządzania tym ryzykiem.

BSB posiada w swojej ofercie rozwiązanie, które jest odpowiedzią na wymagania regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Oferujemy rozwiązanie, które odpowiada wymogom stawianym przez Dyrektywę CRD, uchwałom i rekomendacjom KNF oraz dobrym praktykom funkcjonującym w sektorze, a przede wszystkim rozwiązanie, które pomaga tak zarządzać ryzykiem operacyjnym, żeby w pełni minimalizować straty operacyjne. System kompleksowo wspiera proces zarządzania ryzykiem operacyjnym przedstawiony w rekomendacji M, łącząc funkcjonalności w zakresie potrzeb zarządczych i nadzorczych. Rozwiązanie służy do wspierania obowiązującej w instytucji metodyki przy jednoczesnym zapewnieniu jego otwartości na przyszły rozwój poprzez łatwe dostosowanie systemu wraz ze zmieniającym się procesem. System dedykowany jest głównie instytucjom finansowym, takim jak: banki, zakłady ubezpieczeń, ale z powodzeniem może być również stosowany w sektorze przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów związanych z ryzykiem operacyjnym:


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer