proELIX - scentralizowana platforma rozliczeniowa umożliwiająca obsługę i zarządzanie zleceniami we wszystkich walutach i kanałach rozliczeniowych.

proELIX to dedykowany, elastyczny system wymiany danych pomiędzy systemami eksploatowanymi w banku, a zewnętrznymi systemami rozliczeniowymi.

System zapewnia obsługę krajowych komunikatów nominowanych w PLN w ramach systemów Elixir i SORBNET2. Obejmuje również obsługę krajowych i transgranicznych płatności uznaniowych w EUR, w tym płatności SEPA, zgodnie z międzynarodowymi standardami rozliczeń Jednolitego Obszaru Płatności w Euro, w ramach systemu Euro Elixir. System umożliwia także przetwarzanie płatności w walutach innych niż EUR.

System proELIX posiada budowę modułową. Każdy z modułów może funkcjonować jako samodzielna aplikacja bankowa lub współpracować z pozostałymi komponentami proELIX w ramach jednolitej platformy rozliczeniowej.

Zastosowanie platformy proELIX umożliwia obniżenie kosztów obsługi i utrzymania systemów rozliczeniowych w banku oraz usprawnienie procesów rozliczeniowych podnosząc sprawność operacyjną i wzmacniając pozycję banku na rynku.

gfx/dokumenty/proELIX_grafika_rozliczenia_miedzybankowe_oprogramowanie.png

Funkcjonalność poszczególnych modułów

 • Router – Moduł odpowiedzialny za import transakcji do właściwego kanału, zgodnie ze zdefiniowanymi regułami routingu.
 • ediELIX - Moduł umożliwia obsługę zleceń płatniczych nominowanych w PLN i komunikatów reklamacyjno - informacyjnych kierowanych przez jednego lub kilku bezpośrednich uczestników rozliczeń do systemu centralnego Elixir-C, obsługiwanego przez KIR.
 • euroELIX - Moduł umożliwia wymianę komunikatów pomiędzy systemem informatycznym Banku, a systemem Euro Elixir-C w KIR SA. System obsługuje płatności krajowe oraz transgraniczne SEPA.
 • fastELIX – Moduł odpowiedzialny za obsługę i wymianę danych z Systemem Express ELIXIR w KIR. 
 • intraELIX - Moduł zapewnia pośrednictwo w wymianie zleceń płatniczych i informacyjnych pomiędzy jednostkami/oddziałami/systemami wewnętrznymi Banku. Pozwala na rozliczanie komunikatów wewnątrzbankowych bez pośrednictwa KIR.
 • sorbELIX - Moduł umożliwia obsługę zleceń w PLN, wymienianych z systemem SORBNET2 (obsługiwanym przez NBP) z wykorzystaniem usług sieci SWIFT. Moduł umożliwia także, w trybie A2A, monitorowanie rachunków oraz zarządzanie kolejką zleceń banku.
 • t2ELIX - Moduł odpowiedzialny za obsługę płatności wysokokwotowych w EUR, wymienianych z systemem TARGET2 za pośrednictwem usług sieci SWIFT.
 • currELIX - Moduł obsługuje komunikaty płatnicze i informacyjne nominowane w dowolnej walucie, wymieniane w ramach bankowości korespondenckiej poprzez sieć SWIFT.
 • bulkELIX - Moduł do obsługi i wymiany dużych wolumenów danych w krótkim czasie. Dzięki mechanizmom agregacji danych pozwala przyśpieszyć i zautomatyzować księgowanie i uzgadnianie wpływów na rachunkach klientów banku.
 • billELIX - Moduł do wymiany i obsługi zleceń w walucie krajowej bezpośrednio pomiędzy bankami, w oparciu o umowy bilateralne.
 • .

Korzyści

 • Wyeliminowanie kosztów obsługi niektórych systemów wewnętrznych banku dzięki centralizacji rozliczeń międzybankowych.
 • Pełna kontrola nad przepływem środków w banku.
 • Zaawansowane możliwości analiz i raportowania, w tym tworzenie prognoz i trendów oraz pulpitów menedżerskich.
 • Elastyczność i etapowość w zakresie dołączania nowych systemów i kanałów rozliczeniowych.
 • Skrócenie czasu przetwarzania dzięki pełnej automatyzacji i minimalizacji czynności operatorskich.
 • Oszczędność zasobów, czasu oraz środków finansowych dzięki gwarancji zgodności systemu z obowiązującymi regulacjami.
 • Krótszy czas wdrożenia oraz niższe koszty utrzymania proELIX dzięki dostępności systemu przez przeglądarkę internetową
 • .

Technologia

 • Architektura zorientowana na usługi (SOA) oparta o szynę usług.
 • Zastosowanie standardów dla aplikacji wielowarstwowych (JEE, EJB, JSF, JPA).
 • Niezależność oprogramowania od konkretnego dostawcy oprogramowania - wspierane bazy danych: Oracle, MS SQL, DB2, serwery aplikacyjne: JBoss, Websphere, WebLogic.
 • Obsługa różnych technologii do wymiany komunikatów: WebServices, kolejki MQ, pliki / FTP, baza danych.
 • Reguły biznesowe tworzone w oparciu standardy implementacji procesów biznesowych (BPM/BPEL).
 • Szerokie wykorzystanie testów jednostkowych i integracyjnych, automatyzacja procesu budowy oprogramowania oraz zarządzania zmianą (CI)
 • .

Wyszukiwarka


Produkty BSB

HSM

spacer