bulkELIX

bulkELIX

bulkELIX – aplikacja bankowa umożliwiająca przetwarzanie płatności masowych w banku. System składa się z dwóch serwisów i pozwala obsługiwać, w sposób pewny i bezpieczny, duże wolumeny transakcji nominowanych w PLN, w krótkim przedziale czasu. Jest to możliwe m.in. dzięki mechanizmom agregacji danych, automatycznemu księgowaniu plików oraz pełnej automatyzacji otrzymywanych przelewów. System oparty jest o standard komunikacji business-to-business, zgodnej ze specyfikacją opracowaną przez Radę Bankowości Elektronicznej ZBP.

Funkcjonalność

Serwis kliencki – służy do pobrania zleceń płatniczych z systemów wewnętrznych klienta korporacyjnego, ich przetworzenie, autoryzację i bezpieczne przesłanie do serwisu bankowego. Dodatkowo serwis umożliwia:
  • Obsługa zleceń płatniczych przekazywanych w różnych formatach, w tym ELIXIR.
  • Walidacje formalne i unikalności danych.
  • Rejestracja ręczna zleceń.
  • Zaawansowane mechanizmy autoryzacji transakcji, w tym obsługa karty wzorów podpisu oraz podpisu wielokrotnego.
  • Bezpieczny odbiór danych z serwisu bankowego.
  • Obsługa danych odrzuconych z procesu przetwarzania.
  • Przeglądanie danych oraz możliwość ich eksportu do pliku.
  • Obsługa komunikatów informacyjnych takich jak: zapytania o: saldo na rachunku klienta,  listę operacji, status zlecenia.
  • Monitorowanie zleceń znajdujących się w kolejce zleceń w serwisie bankowym.
  • Zarządzanie zleceniami klienta znajdującymi się w kolejce zleceń w banku, w tym anulowanie oraz modyfikacja danych zlecenia z kolejki.
  • Funkcja zamknięcia dnia operacyjnego.
  • Raporty i statystyki.
  • Funkcje administracyjne umożliwiające monitorowanie i zarządzanie serwisem klienckim.

Serwis bankowy – służy do odbioru zleceń płatniczych od klientów i przetwarzania ich w oparciu o zaimplementowany proces biznesowy. W ramach tego procesu wykonywane są agregacje transakcji zgodnie ze zdefiniowanymi regułami, księgowania i generowanie plików ze zleceniami dla właściwych systemów rozliczeniowych. Dodatkowo serwis umożliwia:

  • Weryfikację niezaprzeczalności danych, w tym podpisu elektronicznego.
  • Walidacje merytoryczne zgodne ze specyfikacjami technicznymi określonymi przez KIR dla formatu ELIXIR.
  • Weryfikację formalną i merytoryczną danych wczytywanych do systemu.
  • Współpracę z systemem finansowo-księgowym banku obejmującą weryfikację środków na rachunku klienta oraz przekazywanie zagregowanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu księgowania.
  • Mechanizm kolejkowania / odrzucenia (na koniec dnia rozliczeniowego) zleceń w przypadku braku pokrycia na rachunku klienta.
  • Przekazywanie do klienta informacji o zrealizowaniu lub odrzuceniu transakcji.
  • Przekazywanie do klienta odpowiedzi na wysłane zapytania: saldo na rachunku, lista operacji, status zlecenia.
  • Routing komunikatów do odpowiednich kanałów przetwarzania / systemów wewnętrznych banku.
  • Rekoncyliację danych.
  • Funkcje raportowe i statystyczne, w tym generowanie raportów sprawozdawczych dla GIIF.
  • Funkcje administracyjne umożliwiające monitorowanie i zarządzanie systemem bulkELIX, w tym obsługa słowników wykorzystywanych w procesie przetwarzania danych.

Korzyści

  • Wzbogacenie oferty produktowej banku o nową formę rozliczania płatności klientów korporacyjnych - płatności masowe.
  • Możliwość zaoferowania klientom banku bezpieczniejszego i szybszego sposobu przetwarzania i realizacji ich zleceń.
  • Wyeliminowanie ograniczeń systemów bankowości elektronicznej oraz systemów finansowo-księgowych stanowiących wąskie gardło w procesie obsługi płatności masowych klientów.
  • Skrócenie czasu obsługi zleceń klienta, dzięki mechanizmom agregacji transakcji oraz maksymalnej automatyzacji procesu ich przetwarzania.
  • Dogodne raportowanie – możliwość generowania statystyk dotyczących kanału płatności masowych (prócz raportów ogólnych dodatkowo raporty dedykowane bankowi lub klientowi).
  • Skalowalność rozwiązania pozwalająca na elastyczne dopasowanie systemu do zmiany wolumenu danych przekazywanych przez klientów banku.
  • Możliwość rozszerzenia w kolejnym etapie funkcjonalności aplikacji bulkELIX o obsługę kolejnych kanałów rozliczeniowych, w tym np. ELIXIR i SORBNET2.

Technologia

  • Otwarta architektura umożliwiająca samodzielne funkcjonowanie systemu bulkELIX lub pracę w ramach scentralizowanej platformy rozliczeniowej proELIX.
  • Elastyczność konfiguracji – zastosowana technologia pozwala na działanie aplikacji na różnych systemach operacyjnych i platformach sprzętowych.
  • System wykonany w technologii J2EE, dostępny przez przeglądarkę internetowąWzbogacenie oferty produktowej banku o nową formę rozliczania płatności klientów korporacyjnych - płatności masowe.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

HSM

spacer