billELIX umożliwia obsługę zleceń płatniczych pomiędzy bankami, w oparciu o umowy bilateralne. Zlecenia płatnicze wymieniane pomiędzy Bankiem, a partnerami dotyczą waluty krajowej i rozliczane są z pominięciem Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Model rozliczania transakcji oferowany przez billELIX umożliwia bankowi pełnienie roli izby rozliczeniowej. Rozwiązanie pozwala bankowi na wyselekcjonowanie, przesyłanie i odbieranie komunikatów bezpośrednio do zdefiniowanych partnerów banku jako kolejnych kanałów rozliczeniowych. Pozwala to uniknąć pośredników, co zarówno zmniejsza koszty rozliczenia transakcji jak i skraca czas realizacji komunikatu rozliczeniowego nawet do czasu rozliczeń natychmiastowych.

Rozliczenie komunikatu przy wykorzystaniu systemu billELIX może następować w jednym z dwóch wariantów:

Należy podkreślić, że partnerzy Banku nie muszą posiadać systemu billELIX, aby była możliwa wymiana zleceń płatniczych i rozliczanie transakcji bilateralnych.

Rozliczenie zbiorcze poprzez Elixir / SORBNET

W przypadku zleceń kierowanych do partnera, pochodzących z systemów transakcyjnych Banku billELIX generuje tzw. komunikat bilateralny, będący wynikiem wielu zleceń detalicznych skierowanych do jednego, wskazanego przez Bank partnera (suma kwot poszczególnych zleceń). Komunikat bilateralny kierowany jest do kanału Elixir (modułu ediELIX lub innego systemu do obsługi i wymiany danych z KIR) lub do kanału SORBNET (modułu sorbELIX lub innego systemu do obsługi i wymiany danych z NBP) w zależności od wysokości kwoty do przekazania, wynikającej z sumowania komunikatów detalicznych (powyżej 1 000 000 PLN – kanał SORBNET) lub innych warunków, zdefiniowanych w module. Pojedyncze zlecenia płatnicze wraz z informacją o powiązanym z nimi komunikacie bilateralnym przekazywane są do partnera Banku.

Rozliczenie poprzez rachunek LORO

billELIX zapewnia również obsługę zbioru komunikatów detalicznych przekazanych przez partnera. W ramach obsługi zleceń przychodzących moduł realizuje funkcjonalność związaną z obsługą blokad na rachunku LORO partnera, na pokrycie otrzymanych komunikatów. Dane, po przetworzeniu i weryfikacji środków, przekazywane są do odpowiednich systemów wewnętrznych Banku.

gfx/dokumenty/billELIX_rozliczenia_oprogramowanie.png

Funkcjonalności:

Korzyści z wdrożenia aplikacji:

 

 


Wyszukiwarka


Produkty BSB

HSM

spacer